top of page

ACADEMI CATRIN FINCH

Croeso i fy academi ar-lein.

Gobeithiaf y bydd yr adnoddau isod yn ddefnyddiol i chi a'u bod yn eich annog wrth i chi barhau i ddysgu a symud ymlaen. Mae'r fideos hyn wedi'u cynllunio i'w defnyddio ar y cyd â fy llyfr ymarferion newydd 'Catrin Finch Harp Academy Book 1' sydd bellach ar gael i'w archebu ymlaen llaw ar-lein o 80 Days Publishing, cliciwch yma am fwy o fanylion.

PENNOD 1. 

Cadwch bob bys ar y tannau trwy gydol yr holl ymarferion yn y Bennod hon. Ailadroddwch fel y dymunwch, neu nes bod gan bob bys reolaeth lwyr a sain gadarn dda heb unrhyw sïo. Cofiwch gadw eich bodiau i fyny a chrëwch gymaint o le â phosib rhwng y bawd a'r bysedd. *GWASGWCH!*

PENNOD 2. Graddfeydd

Gwaith bys mewn grwpiau a pharatoi. Meddyliwch am y bysedd a'r bawd fel petaent yn gweithio mewn dau grŵp - 3 2 1 gyda'i gilydd a 4 3 2 gyda'i gilydd. Felly, er enghraifft, yn Ymarfer 1, pan fydd y bawd yn canu, rhowch 2 3 4 ar y tannau gyda'i gilydd, a phan fydd y 4ydd yn canu, rhowch 3 2 1 ar y tannau gyda'i gilydd. Dilynwch y cyplysyddion a cheisiwch barhau â'r syniad hwn gymaint â phosibl, trwy gydol y pum ymarfer. Cadwch guriad y crosied yr un peth trwy gydol y pum ymarfer a cheisiwch ganu’n barhaus heb stopio rhwng ymarferion. Ailadroddwch nes bod gan bob bys reolaeth lwyr a sain dda heb unrhyw sïo.

PENNOD 3. Arpeggios

Mae pob bys yn gweithio ar wahân wrth ganu patrymau math arpeggio. Cadwch eich bodiau'n uchel bob amser, gan ganiatáu cymaint o le â phosib i'r bysedd basio oddi tano. Mae'r bodiau yn gweithredu fel math o angor i'r bysedd, ac yn creu sefydlogrwydd wrth ganu. Dewch â'r bysedd i mewn i gledr eich llaw (gan ddychmygu eich bod chi'n ceisio cadw gafael ar wrthrych), a dewch â'r bawd dros eu pennau. Canwch y dwylo ar wahân a gyda'i gilydd. Rhowch gynnig hefyd ar ganu gwahanol wrthdroeon wrth gyd-ganu. Ailadroddwch nes bod gan bob bys reolaeth lwyr a sain dda heb unrhyw sïo.

PENNOD 4. Cordiau

Wrth ganu cordiau, mae safle'r bys a'r fraich yr un fath ag yr oedd mewn adran lanw a'r penodau blaenorol. Rhowch y tri bys a'r bawd ar y tannau a'r nodau a nodir yn y diagram isod, ac wrth ganu'r prif nodau gadewch y digidau nad oes eu hangen ar y tannau eraill (fel y nodir yn y nodiannu llai). Mae yna dair proses i’w hystyried wrth ganu cordiau. Gwasgu - Canu - Ymlacio. Ailadroddwch nes bod gan bob bys reolaeth lwyr, gan weithio a chanu gyda'i gilydd yn union, gyda sain dda a dim sïo. Canwch ar ba bynnag tempo rydych chi'n dymuno; dwylo ar wahân neu gyda'i gilydd a bob amser yn syth a byth wedi ymledu.

PENNOD 5. Trills a bisbigliando

Wrth ganu triliau un llaw, mae'n bwysig iawn bod eich braich a'ch arddwrn yn aros mor llac â phosibl. Daliwch eich braich yn uchel gyda'r penelin allan, a gorffwyswch eich arddwrn ar ochr y delyn. Gellir gwneud hyn yn y Llaw Chwith ar gyfer canu triliau hefyd, os ydych chi'n ei chael hi'n haws na dal y fraich allan. Mae cadw mor llac ac ymlaciol â phosibl o'r pwys mwyaf i dril hylif a hir. Mae’r bysedd a’r bawd yn gweithio yn union yr un ffordd ag o'r blaen, gyda'r bysedd yn dod i mewn i gledr eich llaw a'ch bawd yn plygu dros y top. Yn yr un modd, wrth ganu triliau gyda’r ddwy law, sy'n arwain i mewn i bisbigliando, mae cadw eich arddyrnau a'ch dwylo mor llac â phosib yn allweddol, tra’n cadw rheolaeth ar y bysedd yn eu grwpiau. Meddyliwch am fflic i fyny gyda'ch arddwrn ar ôl canu pob llaw er mwyn rhyddhau unrhyw densiwn. Yn y bôn, dylai'r tril neu'r bisbigliando allu parhau am gyfnod amhenodol os yw'r rheolaeth a'r ymlacio cywir ar waith. Ailadroddwch, gan osgoi unrhyw sïo, ac os ydych yn teimlo tensiwn ar unrhyw adeg, stopiwch, rhyddhewch a rhowch gynnig arall arni.

PENNOD 6. Graddfeydd mewn 3ydd, 5ed a 6ed


Pan rydyn ni'n canu mewn grwpiau o 3ydd, 5ed neu 6ed, mae'n bwysig cadw'r fraich a'r llaw gyfan yn eithaf llonydd a chadarn. Mae bysedd 2 a 4 ac 1 a 3 yn gweithio gyda'i gilydd, gyda'r bysedd yn pasio o dan y bawd a'r bawd yn pasio dros ben y bysedd. Cadwch eich llaw a'ch bysedd mor agos â phosib at y tannau a cheisiwch gadw'r fraich yn eithaf llyfn heb unrhyw symudiadau mawr. Ailadroddwch nes bod gan bob grŵp reolaeth lwyr a sain dda, heb unrhyw sïo.

PENNOD 7. Technegau Estynedig

Ystyr Pres de la Table yw ‘Agos at y Tabl’, neu yn yr achos hwn, cafn y delyn. Pan fyddwn yn canu'n is ar y tannau mae'r sain yn mynd yn deneuach a gall fod yn effaith hyfryd. Gan ddibynnu ar yr offeryn, ac yn enwedig ar ddarnau cyflymach, byddaf weithiau'n canu’r llinellau bas Llaw Chwith yn is ar y tannau i roi mwy o eglurder. Pan fyddwn yn canu P.D.L.T., ewch ati i ganu fel y gwnewch fel arfer gan ddod â'r bysedd i gledr eich llaw a phlygu'r bawd dros ben y bysedd. Gorffwyswch y ddau arddwrn ar y cafn os dymunwch, gan gynnwys y Llaw Chwith, a byddwch yn ofalus i beidio â tharo'r cafn pan fydd bysedd 2 3 4 yn canu! Ymarferwch yr ymarferion hyn yn araf i ddechrau, ac yna unwaith y bydd eich llaw yn fwy sicr, ewch ati i’w cyflymu. Canwch ddwylo ar wahân a dwylo gyda'i gilydd.

bottom of page